Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. jan. 21, 2018 11:42 pm
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 60 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4  Következő
A betlehemi csillag 
Szerző Üzenet
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Kedves Nyika!

Nyika írta:
Amint látható Tarjányi Béla - mint hozzá hasonlóan a bibliakutatók gyakorlatilag kivétel nélkül - ezt az álláspontot képviselik. Leletekkel, bizonyítékokkal alátámasztható: ráadásul olyan emberek, akik mindenüket a kutatásnak szentelték alázattal, hitben és szeretetben.


Köszönet a szorgalmas oknyomozásodért. Természetesen ezeket minden olyan kutató ismeri, aki a témával foglalkozik. Azt azért elfelejtetted megemlíteni, hogy a hármas Jupiter-Szaturnusz konjunkció azért jött korábban szóba, mert:

Idézet:
- Johannes Kepler (1571 - 1630) német matematikus, asztronómus és asztrológus elképzelése szerint a betlehemi csillag nem egy üstökös volt, hanem a Jupiter és Szaturnusz planéták konjunkcióiból adódó jelenség és egy szupernova (új csillag - stella nova: Szupernova 1604) megjelenésének (1604.10.10.) a kombinációja kellett legyen, amit ő 1603-04-ben saját maga is tanulmányozhatott az égbolton. Ezt a "De Stella nova in pede Serpentarii" című művében meg is említette. Hipotézise szerint a Jupiter-Szaturnusz konjunkciók idézték elő az új csillagnak a létrejöttét.

A keresztény és más források is előszeretettel hivatkoznak Johannes Kepler-féle elképzelésre:

"A racionalista magyarázók szerint Jézus egész gyermekségtörténete Midrás, v. e részlet mítikus elem benne, jóllehet J. Kepler már a 17. sz. elején fölvetette, hogy a ~ nem üstökös, hanem a Jupiter-Szaturnusz bolygók konjunkciója lehetett. E két bolygó ui. a földről nézve 20 évenként találkozik, konjunkcióban áll, 258 évenként háromszor egymás után ismétlődik a konjunkció más és más csillagképben, s 794 évenként ugyanabban a csillagképben van hármas konjunkció. Kepler számításai szerint Kr. e. 7: ilyen hármas konjunkció volt a Halak csillagképben. Mivel a Jupitert a kir-ok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza, a bölcsek egyértelműen következtethettek arra, hogy Zsidóországban egy nagyon jelentős király született. - E föltevést a századunkban megfejtett ékírásos táblák bizonyítják. P. Schnabel pl. 1925: megfejtett egy babilóniai ékírásos táblát, mely évszázadokkal előre jelezte a mondott konjunkciót. A bölcsek tehát előre tudhattak e rendkívüli jelenségről és érthették mint jelet." (betlehemi csillag, bölcsek csillaga - http://lexikon.katolikus.hu/)

Johannes Keplernek az elméletével kapcsolatosan gondot jelent az, hogy a megbízható kínai asztronómusok feljegyzései között nem szerepel i.e. 7 környékén szupernova feltűnése az égbolton, és egy szupernova természetesen nem a Jupiter - Szaturnusz konjunkciók következménye.

Itt meg kell említeni, hogy az i.e. 7-ben történt háromszori Jupiter - Szaturnusz konjunkciók nem voltak olyan tökéletesek, azaz nem álltak olyan közel egymáshoz, hogy ezt a földről nézve egy csillagnak nézhették volna a "bölcsek", amire Máté apostol célzott (Mt 2,2). A babiloni csillagászok minden érdemleges konjunkciót feljegyeztek, nem csak a Jupiter - Szaturnusz konjunkcióit.


Tehát Kepler azt feltételezte, hogy az általa megfigyelt hármas Jupiter-Szaturnuszt konjunkciót követően egy új csillag alakult ki (szupernova), így az i.e. 7-ben történt hármas Jupiter-Szaturnuszt együttálláskor is ennek így kellett szerinte lennie, ami jelezhette úgymond a Názáreti Jézus megszületését. A probléma ezzel a hipotézissel kapcsolatosan ott van, hogy Jézus születése ideje körül nem volt semmilyen szupernova látható az égen, tehát semmi köze a hármas Jupiter-Szaturnusz együttállásnak egy szupernova kialakulásához. I.e. 7-ben pedig az említett hármas konjunkció nem volt olyan "pontos", hogy az emberek ezt egy csillagnak nézhették volna.

Szinte minden hivatalos forrás elismeri, hogy a betlehemi csillaggal kapcsolatos hipotézisek eddig még nem oldották meg bizonyíthatóan ezt a rejtélyt! A keresztény egyházak örömmel, szorgalmasan propagálják a Kepler-féle hipotézis egyik felét, a szupernovát már szinte meg se említve... Vajon melyik vallásnak, titkos társaságnak lenne az érdeke, hogy a valós okot hivatalosan is elismerjék, mely alapján a vallások misztériumainak asztrológiai alapjai könnyedén felgöngyölíthetőek lennének?

Évezredeken keresztül szorgalmasan eltitkolták a misztériumokat, akár emberéletek kioltása se jelentett akadályt ennek érdekében.

Néhány idézet, melyek jól tükrözik az õsi asztrológiai alapokon nyugvó misztériumok titokbantartásának a komolyságát:


Idézet:
Horneffer August:Symbolik der Mysterienbünde(1924)(S.19.) Die Geheimhaltung religiös-magischer Mittel ist uralt!
(S.23.)In den antiken Mysterienbünden wurde es mit der Pflicht der Geheimhaltung bekanntlich sehr streng gehalten, der Verräter wurde schwerbedroht und entging nicht der allgemeinen Verachtung.
--A vallásos-mágikus eszköz titoktartása õsrégi! Az antik misztériumszövetségekben köztudottan kötelezõen, nagyon szigorúan betartották a titoktartást, az áruló súlyosan meg lett fenyegetve és nem menekült az általános megvetés elõl.--

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története(1983)(115.old.) A titoktartási fegyelem értelmében az oltáriszentség titkát, a hitvallást és a Miatyánkot, a Szentháromság és megtestesülés tanát, továbbá az Istentiszteletek egy részét, így a keresztséget és a szentmise áldozati részét az idegenek elõtt titokban kell tartani!

Babits Antal: Bibliai Nevek és Fogalmak(1988)(132.old.) Jövendõmondás: az izraeliták számára , mindenfajtája tilos volt! Az izraelitáknak halálbüntetés terhe mellett meg volt tiltva démon szelleménél tudakolódzni! (asztrológia)

Lennhoff Eugen: Internationales Freimaurerlexikon(1932)(S.104)"Audi, vide, tace"! "Sieh, höre, schweige"! Die Vereinigte Großloge von England nahm 1813 diesen Spruch als Motto an. Eine in allen Weltliteraturen sprichtwörtliche Lebensregel!
--"Audi, vide, tace"! "Nézz, hallj, hallgass"! Az Egyesült Angol Nagypáholy 1813-ban jelmondatának választotta. Minden világirodalomban egy közmondásszerü szabály!--

Jüdische Almanach: (Alchimie)(S.156) Diese Tat ("Geheimnis der Geheimnisse" - "Stein der Weisen") wird Messiás-Gesabte der Gerechten genant und darf nicht einem Am-ha-Aarez(Unwissenden) mitgeteilt werden.
--Ez a tett ("A titkok titka" - "A bölcsek kõve") lesz az igazak felkent Messiásának nevezve és nem szabad egy mit sem sejtõvel közölni.--

Bondegger Harry:Die höhere Medizin, Alchemista Redivivus oder die reelle Seite der Alchimie(1908)(S.12)Mache niemand mit seinem Inhalte bekannt, gib es nicht in die Hände der Feinde, den es enthält das Geheimnis der Geheimnisse aller Alchimisten vollkommen. Eine so wertvolle Perle ist nicht den Schweinen und Unwürdigen preiszugeben, denn sie ist ein großes Geschenk Gottes! Und wenn du das Geheimnis kennst, so verbieten wir dir bei Strafe des Bannes, jemandem dasselbe zu enthüllen; denn wer es enthült, ist vor Gott verflucht. Und deshalb haben es die Philosophen stets so geheim gehalten und werden es mit Gottes Hilfe auch in Zukunft geheim halten!
--Senki se tegye az õ ismereteit közzé, ne add ezt az ellenség kezébe, ez az összes alkémista titoknak a titkát tartalmazza. Egy ilyen értékes gyöngyöt ne szolgáltass ki a disznóknak és a méltatlanoknak, ez egy nagy ajándéka Istennek! Ha te ismered a titkot, megtiltjuk neked büntetés terhe mellett, valakinek ugyan ezt leleplezni; mert aki ezt leleplezi, Isten elõtt átkozott. És ezért ezt a filozófusok állandóan titokban tartották és Isten segítségével a jövõben is titokban lesz tartva.--

Blavatsky H.P.: Isis Entschleiert(1907)(S.266)Hindu Lehre: Das obere Dreieck Enthält den unasdrückbaren Namen - AUM, das unter Todesstrafe nur mental ausgesprochen werden darf!
Die chaldäische Lehre: Enthält den unassprächlichen Namen: En-Soph, das Grenzenlose, Unendliche, dessen Namen niemandem bekannt ist, ausgenommen den Intiirten, und unter Todesstrafe nicht ausgesprochen werden durfte!
--Hindu tanítás: A felsõ háromszög (a hatágú csillag felfelé mutató háromszöge) a kimondhatatlan nevet tartalmazza - AUM, amit csak halálbüntetés terhe alatt lehet kiejteni.--

Gressmann Hugo: Der Messias(1929)(S.435) Wer den Schleier der Zukunft gelüftet, verrät das Geheimnis der Götter und Muß deshalb sterben! So ist der Tod des Propheten der sicherste Beweis für die Wahrheit dessen, was verkündet hat!
--Aki a jövõ fátylát felfedi, az elárulja az Istenek titkait és annak meg kell halnia! Igy a próféták halála a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy az igazságot hírdették!--

Lewi Eliphas: Transzendentale Magie(II/102) Ihr, die ihr durch Werke mächtig werden wolt, sagt niemand euere geheimnisten Gedanken! (S.107) Alle Magier, die ihr Werke unter die Leute brachten, starben eines gewaltsamen Todes, und mehrere, wie Cardanus, Schröpffer, Cagliostro und viele andere, sind zum Selbstmord gebracht worden!
--Ti, akik a műveteken keresztül akartok hatalmat, senkinek ne mondjátok el a legtitkosabb gondolataitokat. Minden mágus, aki a müvét az emberek közé vitte, erõszakos halált halt, és többen, mint Cardanus, Schröpffer, Cagliostro és sokan mások az öngyilkosságba lettek hajszolva!--

Lewi Eliphas: Das große Mysterium(S.79) Die katolische Religion findet bei den Massan Einlaß durch ein Geheimnis, das selbst der Papst nicht weiß! Dies ist das Geheimnis der Mysterien!
--Lewi Eliphas: A nagy misztérium(79.old.) A katolikus hit a tömegek körében egy titkon keresztül kap bebocsájtást, amit maga a pápa se ismer! Ez a misztériumok titka!


Az én elméletem megoldja és választ ad nem csak a betlehemi csillag titkára, de a Heródes király általi "aprószentek" lemészárlásának az okára is, Jézus keresztrefeszítésére és az egész bibliai misztérium kozmikus eredetére, melynek az alapját a Shem ha Mephorash ("Isten 72 szelleme") (kattints rá!) kozmikus forrásai képezik (amit a zsidóknak tilos volt halálbüntetés terhe mellett kiejteni...):

Idézet:
- Klaus Matefi Magyarországon született, asztrológiában is jártas német mitológiakutató a betlehemi csillagot nem egy megfigyelhető jelenségnek tartja, hanem szerinte a Názáreti Jézus születésekor (i.e. 8.02.10., Betlehem: 12:11) együttállt Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitesteknek a Zodiákusban (állatöv) történt korábbi együttállásai (konjunkciói, a "JÓ" kozmikus forrásai) határoztak meg egy kiszerkeszthető nyolcágú csillagot, azaz ha nyolc korábbi ilyen égitestcsoportosulás helyeit ismerjük, akkor ezeket időrendi sorrendben összekötjük és a végeredménye egy közel szabályos nyolcágú csillag lesz.

Kép
A szegedi Fogadalmi templom egyik festett színes ablakán látható betlehemi csillag

Meggyőződése szerint az újszövetségi Názárati Jézus története egy kozmikus misztériumot rejt magában. Az általa megadott időpontban éppen a betlehemi "ég csúcsán" (MC - Medium Coeli) volt az említett konstelláció.
A Máté evangéliumának a második fejezetében (Mt 2,16) olvasható Heródes király által Betlehem környékén történt két éves korig fellelhető fiúgyermek legyilkoltatásának az okát is egy két évvel korábbi (i.e. 10.02.03.) kevésbé "szoros" fenti együttállás indokolta. Heródes biztos akart lenni a dolgában. Klaus Matefi a három "bölcset" a Mars, Szaturnusz és Uránusz planétákkal azonosítja, melyek az égi mechanika törvényszerűségei alapján követték az emberek szeme előtt láthatatlan betlehemi csillagot. Napkelet felöl jöttek és mint az égen a csillagoknak, napnyugat felé kellett távozniuk (Mt 2,12).


Leírása szerint a szabadszemmel látható Uránusz planétát már William Herschel által 1781.03.13.-án történt felfedezési dátuma előtt is ismerték, de a misztériumszövetségek ezt eltitkolták, így a beavatatlanok nem jöhettek az idők során rá a vallások misztériumainak kozmikus vonatkozásaira. John Flamsteed pl. már 1690-ben "34 Tauri" néven csillagként katalogizálta az Uránuszt.

Az említett öt égitestnek 72-féle konstellációvariációja van Újhold és Telihold figyelembevétele mellett, melyek a kabbalában emlegetett "Isten 72 szellemének" (Shem ha Mephorash) a kozmikus forrásai. Klaus Matefi állítja, hogy Jézus keresztrefeszítésekor (3785.Nisan 14/15.- Pészah ünnepe; i.sz.25.04.01.) szintén ez az öt szabadszemmel látható égitest alkotott egy "T" keresztet (a JÓ meghalt a kereszten), amire a keresztény misztérium is utal. Ekkor Jézus 33 éves volt. ( http://freenet-homepage.de/klausmatefi/ - magyar nyelvű)


Weblapom

Fórumom

Szóval a jó munkához idő kell!...

Üdv

Klaus

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


kedd júl. 24, 2007 8:29 am
Profil E-mail küldése Honlap
Ezüst Listatag

Csatlakozott: szer. júl. 04, 2007 2:01 pm
Hozzászólások: 68
Tartózkodási hely: Veszprém
Hozzászólás 
Idézek (Tarjányi Béla: Újszövetségi Alapismeretek II.)

- Nagy Heródes halála előtt elterjedt a hír, hogy a király meghalt. Erre Mátyás farizeus vezetésével lázadás tört ki. Amikor ezt Heródes megtudta, elfogatta és máglyán elégette a lázadókat. A következő éjjel holdfogyatkozás volt. Heródes röviddel ezután, tavasszal meghalt. (Josephus Flavius). Jeruzsálemben is látható holdfogyatkozás i.e. 5. szept. 15-én, 4. márc 12-én és 1. jan 20-án volt. Ezek közül csak 4-be volt tavasszal holdfogyatkozás, tehát Heródes 4-ben halt meg. A keleti bölcsek ezt megelőzően legalább fél évvel jártak Jeruzsálemben Heródesnél (aki halála előtt legalább fél évig Jerikóban betegeskedett). Betlehemben 2 éves korig ölték meg a gyermekeket, tehát Jézus 5-ben már nem lehetett újszülött, vagyis i.e. 6-ban, vagy előtte született.

- Az ún. Ankarai felirat szerint Augusztusz ie. 28-ban, 8-ban és iu. 14-ben tartott népszámlálást. Jézus születésével kapcsolatban csak az ie. 8-as népszámlálás jöhet számításba, amely elhúzódhatott ie. 7-ig. [...]

- A betlehemi csillag olyan különleges együttállás lehetett, amely ritka és rendkívüli jelenség. Ie. 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz találkozott a Halak csillagképében [...]. Az ilyen együttállás a babiloni csillagászok szerint a következőt jelenti: Palesztínában (=Halak csillagképe) megjelent a végidő (=Szaturnusz) uralkodója (=Jupiter). Ez az értelmezés megtalálható az ún. Szippari kalendáriumban is (ékírásos lelet: előrejelzések az ie. 7. évre)


Amint látható Tarjányi Béla - mint hozzá hasonlóan a bibliakutatók gyakorlatilag kivétel nélkül - ezt az álláspontot képviselik. Leletekkel, bizonyítékokkal alátámasztható: ráadásul olyan emberek, akik mindenüket a kutatásnak szentelték alázattal, hitben és szeretetben.

Üdvözlettel:
Nyika


hétf. júl. 23, 2007 9:57 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Kedves Zoltán!

Szerintem te félreérted a tevékenységemet. Én nem az asztrológiát szándékozom reklámozni, hanem a bibliai vallások misztériumainak kozmikus kapcsolatait feltárni. Nem ugyanaz a kettő... Viszont az asztrológia nélkül ez ki va zárva!

A Jupiter-Szaturnusz konjunkcióknak semmi köze nem volt se a Názáreti Jézus születéséhez, se pedig a betlehemi csillaghoz. Ezzel kapcsolatosan soha nem született "tudományos" álláspont, hisz a tudomány se a vallási legendákat, se pedig az asztrológiát nem ismeri el, jobban mondva tudománytalan babonaságnak tartja őket... Egy "messiás" születését a mai tudomány nem tudja és nem is akarja magyarázni...

Üdv

Klaus

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. júl. 23, 2007 8:45 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Klaus Matefi írta:
Már az i.sz. 2-3. századtól foglalkoztatta a kutatókat a betlehemi csillag mibenléte. A mai hivatalos álláspont szerint ez még mindig megoldatlan kérdés. Így van ez valóban, vagy esetleg szándékosan elhallgatják a megoldást?


Üdv!

Nem hinném, hogy "összeesküvés elméleteket" kellene gyártani, miszerint elhallgatják a tudományos álláspont "főpapjai" az általuk is ismert "egyetlen-nagy-igazságot"...

Ahogyan te is badarságnak gondolod az ufó témát, úgyanúgy annak ítélheti más az asztrológiát, hiába érvelsz és állítod hadrendbe álláspontjaid, hiszen egy - esetlegesen - ufo hívőnek nem ugyan az a perspektívája az adott dologgal kapcsolatban, és eleve más életszemlélettel, felfogással, ideológiával szemlélődik.

Ez épp olyan, mintha itt megkérdeznéd: "miért gondoljátok, hogy ti hiszitek az egy igaz Istent, és nem a buddhisták vagy mohamedánok?"
... mert ugye ez részint nézőpont kérdése; ki, mibe született bele, hogyan ismerte meg a világot a maga élete során.

Egyébként a tudományos álláspont is leginkább a bolygó együttállást (Szaturnusz, Jupiter) tartja a legvalószínűbb esetnek.

http://www.origo.hu/tudomany/tarsadalom/20011221szaturnusz.html

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=283

_________________
Cum Deo pro Patria et Libertate!


hétf. júl. 23, 2007 6:08 pm
Profil E-mail küldése
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Klaus Matefi írta:
A bibliai történetek egy része exotérikus, mesés történetsorozat, ezotérikus-asztrológiai háttérrel, tartalommal, amit csak a beavatottak tudtak eddig értelmezni. Nem véletlen, hogy a zsidó misztika kabbalahja, amit beavatatlan nem ismerhetett eddig meg, szintén az asztrológiára bazírozik.


http://www.zstsz.hu/rss.xml
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Zsidó filozófia – Kabbala
Napjainkban egyre több embert érdekel az ezoterika, a misztika. Köves Slomó rabbi előadássorozatában betekintést nyerhetünk a Kabbala és a zsidó filozófia világába. Megismerkedhetünk az alapvető kabbalisztikus fogalmakkal és ezúttal azt is megtudhatjuk, hogyan vélekedik a zsidó filozófia a szenvedésről, a világban fellelhető rosszról és az ember evilági céljáról.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. júl. 20, 2007 1:18 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
http://www.cafepress.com/mavelon/1435362
Kép

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. júl. 20, 2007 11:25 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Kép

Kép

Kép
A pécsi zsinagóga bejáratánál látható padlómozaikKép
Az ulmi katedrális bejáratánál látható padlómozaik (Németország)

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. júl. 20, 2007 11:23 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Kedves ingola!

ingola írta:
Ha hit helyett töredékes okoskodásunkkal közelítünk hozzá, akkor azonnal nagyon zavarbaejtő kérdések merülnek fel: Hogyan lehet egy városban beazonosítani nagy biztonsággal egyetlen házat, amely pontosan "a csillag alatt" van? Egyszer próbáljátok majd pontosan meghatározni azt a néhány négyzetméteres helyet, amely felett mondjuk a Szaturnusz ragyog, akkor rájöttök, hogy ez képtelenség.


Jézus születési konstellációja nem csak a Szaturnusz planétából állt... Természetesen teljesen jogos a felvetésed, de az is kiérződik belőle, hogy az asztrológiához valójában nem értesz... Ezzel én nem azt akarom állítani, hogy az asztrológia, amire a bibliai legendák is épültek a mai tudományos kritériumoknak megfelelnének. Akkoriban TUDOMÁNY volt. Viszont, ha az asztrológia tudománytalan babonaság, akkor minek nevezzem az arra épült mesés történeteket?

Érdemes a Lukács evangéliumának a következő részletét átolvasnod:

Idézet:
"Jézus születése
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius (latin: Quirinius) volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek." Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik." (Lk 2,1-14)


Lukács evangéliumában nincsen szó "bölcsekről", akik egy csillagot követve találtak az újszülött Jézusra, hanem pásztorokról tesz említést Lukács, akiknek először egy angyal, majd a "mennyei seregek sokasága" jelent meg és hírül adták Jézus születését. Az angyal csak egy jelet említett a Betlehem környéken tanyázó pásztoroknak, ami szerint egy bepólyázott újszülöttet találnak majd jászolban fekve.

A történet természetesen mesés, mint az egész Biblia. Aki hajlamos olyan mesés elemeket komolyan venni, mint pl. a Vörös-tengeren történt átkelés, a Sínai-hegyen történt szövetségkötés, Jézus csodás tettei, feltámadása, és még sorolhatnám, az már szerintem mindent képes elhinni... De ugye a hit az erőt ad! A bibliai történetek egy része exotérikus, mesés történetsorozat, ezotérikus-asztrológiai háttérrel, tartalommal, amit csak a beavatottak tudtak eddig értelmezni. Nem véletlen, hogy a zsidó misztika kabbalahja, amit beavatatlan nem ismerhetett eddig meg, szintén az asztrológiára bazírozik.

A fenti Lukács evangéliumának mesés története arra utal, hogy Betlehembe született egy gyermek, aki megfelelő égi konstellációk alatt látta meg a napvilágot. Szükségtelen négyzetméterekkel foglalkoznod...

Üdv

Klaus

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. júl. 20, 2007 11:20 am
Profil E-mail küldése Honlap
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
II. Kor. 10,5: Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre

Véleményem szerint a csillag a Messiás eljövetele kapcsán is elsősorban jelkép: a dicsőség, magasság, fényesség jelképe.

Ha hit helyett töredékes okoskodásunkkal közelítünk hozzá, akkor azonnal nagyon zavarbaejtő kérdések merülnek fel: Hogyan lehet egy városban beazonosítani nagy biztonsággal egyetlen házat, amely pontosan "a csillag alatt" van? Egyszer próbáljátok majd pontosan meghatározni azt a néhány négyzetméteres helyet, amely felett mondjuk a Szaturnusz ragyog, akkor rájöttök, hogy ez képtelenség.

Ha az isteni útmutatást, a hitet kihagyjuk a történetből, akkor a pásztorok látogatása is abszurd szinezetet ölt. Gondoljátok el, hogyan éreznétek magatokat, ha az éjszaka közepén egy csapat juhász kicsöngetne benneteket az ágyból, és megkérdezné, hogy nincsen-e egy bepólyált kisded a jászolban?

(És akkor még nem is szóltam arról, hogy a föld forgása miatt a csillagok helyzete ugyanúgy folyamatosan változik az égbolton, mint a Napé vagy a Holdé...)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


pén. júl. 20, 2007 8:14 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
http://japan-freemasons.org/jp/modules/wfchannel/
http://japan-freemasons.org/images/GloJ1b_3degrees.png
Kép

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


csüt. júl. 19, 2007 7:54 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Nyika írta:
Klaus Matefi írta:
Már az i.sz. 2-3. századtól foglalkoztatta a kutatókat a betlehemi csillag mibenléte. A mai hivatalos álláspont szerint ez még mindig megoldatlan kérdés. Így van ez valóban, vagy esetleg szándékosan elhallgatják a megoldást?


Egyáltalán nem megoldatlan.

Üdv:
Nyika


Ezzel már én is egyetértek. Látom figyelmesen átolvastad a betlehemi csillaggal kapcsolatos bejegyzéseimet és meggyőztek téged...

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


csüt. júl. 19, 2007 10:39 am
Profil E-mail küldése Honlap
Ezüst Listatag

Csatlakozott: szer. júl. 04, 2007 2:01 pm
Hozzászólások: 68
Tartózkodási hely: Veszprém
Hozzászólás 
Klaus Matefi írta:
Már az i.sz. 2-3. századtól foglalkoztatta a kutatókat a betlehemi csillag mibenléte. A mai hivatalos álláspont szerint ez még mindig megoldatlan kérdés. Így van ez valóban, vagy esetleg szándékosan elhallgatják a megoldást?


Egyáltalán nem megoldatlan.

Üdv:
Nyika


csüt. júl. 19, 2007 7:55 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
A nyolcágú csillag a pécsi zsinagógában:

Kép

Kép

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szer. júl. 18, 2007 9:09 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Klaus Matefi
A valódi betlehemi csillag


Mit ír a "Magyar Katolikus Lexikon" a "betlehemi csillagról"?


"betlehemi csillag, bölcsek csillaga: A napkeleti bölcsek egy rendkívüli égi jelenségből, „csillag fölkeléséből” ismerték föl a zsidók királyának megszületését, s indultak el, hogy hódoljanak előtte (vö. Mt 2,1-12). E jelet a zsidók nem értették, mert Heródes kérdésére nem Bálaám, hanem Mikeás jövendölésével válaszoltak, s adták meg Betlehemet a születés helyeként. Maga Heródes, mert nem volt zsidó, e kérdésben érthetően tájékozatlan volt. A csillag pedig, amelyet „fölkelni láttak”, újra föltűnt és elvezette a bölcseket a házhoz, ahol a Gyermek volt. - A racionalista magyarázók szerint Jézus egész gyermekségtörténete Midrás, v. e részlet mítikus elem benne, jóllehet J. Kepler már a 17. sz. elején fölvetette, hogy a ~ nem üstökös, hanem a Jupiter-Szaturnusz bolygók konjunkciója lehetett. E két bolygó ui. a földről nézve 20 évenként találkozik, konjunkcióban áll, 258 évenként háromszor egymás után ismétlődik a konjunkció más és más csillagképben, s 794 évenként ugyanabban a csillagképben van hármas konjunkció. Kepler számításai szerint Kr. e. 7: ilyen hármas konjunkció volt a Halak csillagképben. Mivel a Jupitert a kir-ok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza, a bölcsek egyértelműen következtethettek arra, hogy Zsidóországban egy nagyon jelentős király született. - E föltevést a századunkban megfejtett ékírásos táblák bizonyítják. P. Schnabel pl. 1925: megfejtett egy babilóniai ékírásos táblát, mely évszázadokkal előre jelezte a mondott konjunkciót. A bölcsek tehát előre tudhattak e rendkívüli jelenségről és érthették mint jelet." [*1]

Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."


Teljes biztonsággal állíthatom, hogy se Jézus születési konstellációjának, se pedig a "betlehemi csillagnak" nem volt köze a Johannes Kepler-féle hipotézis szerinti Jupiter - Szaturnusz konjunkcióhoz, amit azóta is előszeretettel emlegetnek bizonyos források. Az általam megadott öt égitest (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) a kozmikus forrása a Bagdadból származó Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének"), amit már egy korábbi cikkemben részleteztem. Az öt planéta konstelláció-variációinak az idők folyamán történt megjelenésekor bizonyíthatóan fontos vallási, történelmi, misztikus események történtek, nem véletlenül.

A Názáreti Jézus története egy kozmikus misztérium. Születésekor és keresztrefeszítésekor is a fent említett öt planéta (Shem ha-Mephorash kozmikus forrásainak építőkövei) játszott szerepet:


[url=http://foto.arcor-online.net/palb/alben/72/4767972/1024_3836313836633636.jpg]Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntő, -Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
[/url]

[url=http://foto.arcor-online.net/palb/alben/72/4767972/1024_3637633362656234.jpg]Jézus keresztrefeszítése:
25.04.01. 22:13 UT +2.00 Jeruzsálem (3785.Nisan 14/15.- Pessah ünnepe!)
Nap-Mars konjunkció:9,8°/10,8°Kos, -Szaturnusz konjunkció:4°Kos, -Hold oppozíció:9,8°Mérleg,-Uránusz quadrat:9,7°Rák, (-Neptunusz oppozíció:12,7°Bak)
("Magára vette a Világ összes bűneit". A hagyomány egy "T" alakú keresztet említ.)
[/url]


A három "napkeleti bölcs", király, mágus a bibliai történet által emberbőrbe bújtatott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták. Õk "hivatalból" tudták, hogy hová kell "menniük" az újszülött "Jézus-szellem jászolának" megleléséhez!

A "betlehemi csillag" nem egy látható objektum az égen, hanem megfelelő asztrológiai adatok birtokában (az említett öt planéta korábbi együttállásai ismeretében) a Zodiákusban kiszerkeszthető nyolcágú csillag! Jól szemlélteti ezt például a ravennai S. Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaik a "A három Mágus a betlehemi csillaggal":


Kép

A "betlehemi csillag" kiszerkesztése kizárólagosan az idők folyamán korábban megtörtént Jézusi konstellációk (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták együttállásai, konjunkciói) Zodiákusban elfoglalt helyeinek ismerete alapján lehetséges.
A Zodiákusban kialakult nyolcágú csillagot kilenc egymás utáni együttállás pozíciói adják meg, ahol az első és a kilencedik kis eltéréssel (~2°) azonos helyre esik. A kilenc együttállás közül némelyik egész pontosan realizálódik, némelyik kevésbé, ezért az együttállásokat minden esetben a Nap - Hold konjunkció helyei alapján jelöljük be a Zodiákusba.

Mint ahogyan már a korábbiakban említettem, minden esetben kétszer alakul ki ez az együttállás ~2 év különbséggel, amelyikből az egyik pontosabb, a másik kevésbé pontos konjunkció. Ez a két év különbség a Mars planéta Zodiákusban történt mozgásával van kapcsolatban. A két esetben egyszer a Szaturnusz az Uránusz planéta előtt, két évvel később pedig az Uránusz planéta után foglal helyett. Igen ritka eset a két "lassú" planéta (Szaturnusz, Uránusz) pontos együttállása ebben a konstellációban, amit öt planéta konjunkciója képez.

A kilenc "Jézusi együttállás" 1089 év alatt (~8x136,125 év) történik meg, ahol a ~136,125 évnél a Mars planéta periódusából adódóan ~plusz ill. mínusz két év időintervallummal lehet számolni.

A Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták (a "napkeleti bölcsek") Zodiákusban történt együttállásai ~136,125/3=45,375 évenként figyelhetők meg, aminek a pontos ideje szintén a Mars planéta periódusának a függvénye, tehát ~plusz ill. mínusz két év.

Az együttállások estében a 45,375 év és a 3-as szám (ami a Zodiákusban vizsgálva egy ~egyenlő oldalú háromszöggel van kapcsolatban, ), a Dávid csillag (hatágú csillag - Hexagramm - hebr. מגן דוד Magen David = Dávid-pajzsa) csúcsával lefelé fordított egyenlő oldalú háromszögével kapcsolatos:


Kép

A csúcsával felfelé álló háromszög jelképezi az AUM-ot (OM) [*2]:

Kép

ami úgymond a "kimondhatatlan nevet" (YHVH [*3], stb.) tartalmazza a védikus köztudatban!
Ez a háromszög nem a Jézusi együttállásra, hanem az 1999.08.11.-én realizálódott kozmikus keresztfajtára utal. Az eddig említett adatok a kereszt keresésére is hasonlóan alkalmasak!

Az alábbi cikkemben megtudhatjuk, hogy ez a két egymásba fordított egyenlő oldalú háromszög milyen kapcsolatban áll a Yin ésYang fogalmakkal:


Kép

Az elmondottak legtökéletesebb szemléltetése egy zsinagóga belső boltozatán látható [*4]:

Kép

Ez jól kivehető a következő képről is, amely szintén egy zsinagógáról készült [*5]:

Kép


Az általam kiszerkesztett "betlehemi csillag" Zodiákusban való elhelyezkedése:

Kép

A csillagot meghatározó pontokhoz tartozó konstellációk:

1,
-1096.02.21 2:22 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 22°/22°/26,7°/24,7°/25,3° Vízöntő

2,
-960.10.10. 15:02 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció: 8,7°/8,7°/7,3° Mérleg; Szaturnusz: 25,3° Mérleg; Uránusz: 20° Mérleg

3,
-852.05.23. 10:41 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 22,2°/22,2°/22,5°/23°/18° Bika

4,
-688.01.11. 9:06 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 14,3°/14,3°/10,2°/8,1°/13,6° Bak

5,
-554.08.24. 3:51 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 23,8°/23,8°/19,1°/19,8° Oroszlán; Mars: 11,4° Oroszlán

6,
-417.03.15. 12:05 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 19,1°/19,1°/22,7°/25,8° Halak; Uránusz: 2,8° Kos

7,
-279.12.09. 17:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 14,5°/14,5°/15,9°/14,9° Nyilas; Uránusz: 8,1° Nyilas

8,
-146.06.15. 6:32 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 19,5°/19,5°/17°/22,1° Iker; Uránusz: 27,5°Iker

9,
-7.02.10. 10:11 UT
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntõ; Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő


Annyit hozzáfűznék a fenti adatokhoz, hogy ennél a csillag kiszerkesztésénél minden esetben a "legszorosabb" együttállásokat vettem figyelembe. Ha a fenti dátumokhoz plusz ill. mínusz írányban 1089 évet, vagy ennek a többszörösét adjuk, akkor ráakadunk a későbbi, ill. korábbi együttállásokra is a ~plusz ill. mínusz két év figyelembevétele mellett!

Néhány példa erre:

4,
-688.01.11. 9:06 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 14,3°/14,3°/10,2°/8,1°/13,6° Bak

400.12.31. 18:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 12°/12°/12,4°/12,6°/14,5° Bak

1489.12.22. 7:12 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 10°/10°/14,8°/17°/15,2° Bak

5,
-554.08.24. 3:51 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 23,8°/23,8°/19,1°/19,8° Oroszlán; Mars: 11,4° Oroszlán

535.08.14. 18:07 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 22,6°/22,6°/17,1°/21,2°/18,7° Oroszlán

1624. 08.14. 4:12 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5° Oroszlán

7,
-279.12.09. 17:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 14,5°/14,5°/15,9°/14,9° Nyilas; Uránusz: 8,1° Nyilas

808.11.21. 4:42 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 4,1°/4,1° Nyilas/27,7°/28,5°/29,2° Skorpió

1897.11.24. 9:20 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 2,4°/2,4°/1,6°/3,2° Nyilas/29,5° Skorpió


Ez a folyamat minden ágon véges (azaz volt kezdete és vége!), tehát a konjunkciók "szorossága" csökkenő tendenciát mutat az idő múlásával, ha egy "szoros" konjunkciót veszünk kiindulási alapnak. Idővel átveszi ennek az "ágnak" a szerepét egy ~45,375 évvel eltolódott újra kiépülő "ág".


Források:


[*1] http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINK ... ETEGA.HTML


[*2] http://www.windtochter.de/shivasshop/in ... ._mehr.htm


[*3] A szabadkőművesek által tisztelt "Grand Architect of the Universe"=YHVH
Kép
http://www.nymasons.org/cms/images/cryptic.gif
http://www.nymasons.org/index.php?c=masonicBodies

Kép
http://www.ritoescoces.org/
http://www.fortunecity.com/victorian/wooton/189/scb/
http://www.mensageiro.com.br/html/index_maconaria.htm

Kép
http://www.sc33.org.br/fotoalbum/thumb. ... G&maxw=450
http://www.sc33.org.br/fotoalbum-sc33.html

Kép
http://www.oto.de/images/otolamen_color.gif
http://www.oto.de/

Kép
http://www.phoenixmasonry.org/the_symbo ... asonry.htm
http://www.phoenixmasonry.org/images/illus04.png

Kép

Kép
Egy katolikus templom két oltára

Kép
Szent Jakab-katedrális, Santiago de Compostela (Spanyolország)


[*4] http://www.lubavitch.com/Article.asp?Ar ... &Section=0

[*5] http://judaisme.sdv.fr//synagog/vosges/bruyeres.htm

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi szer. júl. 18, 2007 9:24 pm-kor.szer. júl. 18, 2007 9:05 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás 
Klaus Matefi írta:
A bibliai vallások misztériumai, Istenképe, asztrológiában jártas zsidó írástudók által lettek megszerkesztve, aminek az alapjaira korábban Mezopotámiában tettek szert.
Nagyon helyesen írta Christoph Schönborn bíboros (Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke):

http://religion.orf.at/tv/news/ne01225_bischoefe_fr.htm
Schönborn: Geburt Jesu überwindet Dunkel des Stolzes.
Neben der Krippe stehe von Anfang an das Kreuz, so Schönborn. Das neugeborene Kind in der Krippe sei eine Vorwegnahme des Kreuzes.
--Schönborn: Jézus születése áthidalta a büszkeség sötétségét.
A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek.--


Ebben a nyilatkozatában Schönborn bíboros egyértelműen azt állítja, hogy Jézus születése pillanatában már ki volt kalkulálható a halála is! Mi ez, ha nem csillagjóslás?

Itt ismét idézném a Katolikus Lexikon ezzel kapcsolatos gondolatát:

Idézet:
"Miként Krisztus születését égi jelenség mutatta, úgy halálakor elborzadt a csillagok világa.
A csillagjóslást (astrologia iudiciaria) az egyh. mindig elítélte, de becsülte a csillagászatot (astrologia naturalis), föltéve, hogy nem zárja ki az ember szabad akaratát.
A csillagászat az a tud. volt, amely a csillagok hatását vizsgálta a Hold alatti világra, az ún. sphaera elementarisra, ahol a csillagok szférájában ismeretlen minőségi változások zajlanak.] A csillagok ugyanis csak helyváltoztató mozgást végeznek és ez a makrokozmoszban észlelhető változások legfontosabbja.
A csillagok pályáját a kk. elgondolás szerint Isten külön előírással (descriptiones divinae) határozta meg, melyet egy egyetemes természet (natura universalis) mint Isten helyettese (vicaria Dei) működése közvetít, s mint cselekvő természetet (natura agens) az író kézhez hasonlították. Ez az isteni előírás az isteni geometriát írta le mint ars divina, és Isten, ill. Krisztus, aki által minden teremtetett, a világ alkotója, architectus mundi.

E Pantokrátor mikrokozmikus képe a ker. királyság. A ker. kir. koronája a csillagos ég szimbóluma, az égboltozat antitípusa. Drágakövei alkalmasak arra, hogy a makrokozmosz erőit viselőjükre vonják, főleg azért, mert az emberi fej a sphaera aetericának megfelelője. A ker. kirság így kapcsolatba került a kozmosszal, azaz a csillagokkal. " (csillagászat - http://lexikon.katolikus.hu/ )


Tehát a keresztény egyházak ezek szerint az asztrológiában egyedül azt találják kivetnivalónak, hogy az asztrológia szerintük tagadja az emberek szabad akaratát. Ettől eltekintve csak hisznek és egyetértenek a csillagokból kiolvasható sors alakulásában, hisz maga Bécs érseke állítja azt, hogy a kisded Jézus jászolánál "kezdettől fogva ott állt kereszt" is, azaz a kereszthalála születése pillanatában már el volt döntve. Ezek szerint a keresztény egyházak azt elismerik, hogy az egyén születési csillagzatából kiolvasható a halálának a körülménye és ideje, de az élete folyamán történt tevékenységeire már nem lehet előrejelzést adni az egyén szabad akaratából következően.


Az én állításom és bizonyításom a Názáreti Jézus születését és kereszthalálát illetően megegyezik Christoph Schönborn bíboros-érsek állításával, de én ezt meg is indokolom szemléletesen:

Állításom szerint a kozmikus eredetű "JÓT" és "ROSSZAT" az újszövetségi legenda a Názáreti Jézus születésének és a keresztrefeszítésének a misztériumába rejtette. Jézus születésekor (i.e. 8. 02.10. 12:11 UT +2.00 Betlehem; 3753. Adar 1.) a negatív hatásúnak tulajdonított szabadszemmel is látható planéták (Mars, Szaturnusz, Uránusz) az Újhold (Nap - Hold konjunkció) mögött sorakoztak fel a földről nézve, így a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek. Jézus kereszthalálakor ( 25.04.01. 22:13 UT +2.00 Jeruzsálem; 3785.Nisan 14/15.- Pessah ünnepe!) ezen planéták egy szabályos "T" keresztet alkottak a zodiákusban, mely éppen egybeesett a bibliai legendák által is említett zsidó pészah ünneppel (az egyiptomi kivonulásuk óta ünnepelték véresáldozat bemutatásával). Itt megemlíteném, hogy erre a "T" keresztre a Neptunusz és Plútó negatív hatású planéták is rácsatlakoztak, így annak ellenére, hogy elvileg abban az időben ezt a két szabadszemmel nem látható planétát nem ismerhették (?...), joggal fűzték hozzá ehhez az égi/földi eseményhez, hogy Jézus magára vette a világ összes bűneit!

A Máté evangéliumában (Mt. 2,1-2) említett úgynevezett "betlehemi csillag" meggyőződésem szerint nem egy látható csillag, vagy jelenség volt az égbolton, hanem a Jézus születésekor együttállt öt égitestnek a korábban történt konjunkcióit jelölő pontok adtak meg, melyeket, ha a Zodiákusban időrendi sorrendben egyenesekkel kötünk össze, akkor egy közelítőleges nyolcágú csillagot kapunk.

Véleményem szerint az újszövetségi legenda Názáreti Jézusának az élete egy kozmikus misztériummal lett párosítva, amiben a három "napkeleti bölcs" nem konkrét hús-vér személyként szerepelt, hanem a Mars, Szaturnusz és Uránusz planétákat jelképezték. Ezek "hivatalból" követték a "betlehemi csillagot" az égi mechanika előírásai, törvényei folytán. Ezért a napkeletről jött "bölcseknek" értelemszerűen más irányba (napnyugat) kellett távozniuk, amire a Biblia is utal (Mt. 2,12).

Eddig egyetelen kutató se tudta megindokolni a Máté evangéliumában (Mt. 2,16) olvasható Heródes által kiadott parancs okát, ami szerint minden fiúgyermeket két éves korig le kellett, hogy gyilkoljanak a katonák Betlehemben és annak a környékén. Ez kizárólagosan csak annak volt köszönhető, hogy a Jézus születését szignáló öt égitest együttállása két évvel korábban (i.e.10.02.03 15:32 UT +2.00 Betlehem; 3751. Adar 1.) is realizálódott a Mars periódusából következően, de ekkor lényegesen pontatlanabbul!


Sajnos az a véleményem, hogy az ezzel kapcsolatos kutatások hivatalosan nem a valódi megoldásra törekszenek (a bibliai vallások misztériumainak a védelme érdekében!), hanem annak a teóriáját reklámozzák előszeretettel, akinek kellő anyagi fedezete van nagyszámú és több nyelven történő könyvek megjelentetésehez. Nem véletlenül, a pénz uralja és kormányozza a világot... Ebből következik, hogy a jó munkához és eredményhez, türelem és kitartás kell.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. júl. 16, 2007 12:12 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 60 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker